Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Privacybeleid

Beleid met betrekking tot het privéleven

Bedankt om de websites www.accu-check.be, www.mijngezondheidscoach.be, www.mijndiabetesrisico.be, www.mijnbloedglucosemeter.be (hierna de “Websites”) van Roche Diagnostics Belgium nv (hierna “Roche” of “wij” genoemd) te bezoeken.

Bij Roche beseffen we dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze websites heel belangrijk is. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen om de internationale bepalingen betreffende de gegevens over het privéleven na te leven. Wij behandelen uw “persoonlijke gegevens” in overeenstemming met de “Roche-richtlijn betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” en de geldende wetgeving die de opslag, de verwerking, de toegang en de overdracht met betrekking tot persoonlijke gegevens regelen.

De websites van Roche waarop dit beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is weergegeven en die vragen naar persoonlijke gegevens, verbinden zich ertoe uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te bewaren en te beveiligen conform dit beleid en conform de geldende wetgeving en reglementeringen. Dit beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens (zoals hierna gedefinieerd) die worden verzameld via online ressources en mededelingen en andere tools van Roche (zoals websites, e-mail en andere online tools, alsook andere tools zoals de garantiebewijzen) die een link naar dit beleid bevatten. Dit beleid is niet van toepassing op de persoonlijke gegevens die worden verzameld via offline resources en offline mededelingen, behalve indien deze persoonlijke gegevens worden ondersteund door gegevens van hetzelfde type die werden ingezameld via online tools van Roche.

We verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen indien u beslist om ze ons over te maken.

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Roche zal de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zijn in de zin van de Belgische en Europese regelgeving, meer bepaald de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (of elke andere wet die deze wijzigt of vervangt, hierna de “Belgische wet”), de koninklijke besluiten tot uitvoering hiervan, alsook de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR”).
Roche zal de Belgische wet en de GDPR naleven bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens
Roche zal de persoonsgegevens verwerken die worden beschreven in punt 5: Gebruik van de gegevens en juridische basis van de verwerking.
U kunt onze Websites raadplegen zonder andere persoonsgegevens te leveren dan automatisch verzamelde gegevens (zoals cookies) waarvan sprake is hieronder. Wij kunnen de bovenstaande persoonsgegevens alleen verzamelen indien u beslist om ze aan ons door te geven. Wanneer de gevraagde gegevens absoluut noodzakelijk zijn om het doel te bereiken dat we wensen, zullen wij het u laten weten. Indien u ons niet alle gevraagde gegevens verschaft, zullen wij mogelijks de producten en diensten die u interesseren niet kunnen leveren.

3. Cookies
Roche gebruikt cookies en andere hulpmiddelen om activiteiten op de Websites te volgen. Om meer te weten hierover, kunt u hier onze cookie-policy bekijken.

4. BeveiligingRoche gebruikt
organisatorische en voorzorgsmaatregelen, reglementeringen en technologische en beveiligingsprocedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies of vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, gebruikt Roche ook firewalls en standaard beveiligingswachtwoorden. U moet zich echter zelf ervan vergewissen dat de computer die u gebruikt adequaat beveiligd is tegen kwaadaardige software zoals Trojaanse paarden en wormen. Wij wijzen u erop dat u zonder adequate beveiligingsmaatregelen (bv. beveiligde configuratie van uw webbrowser, bijwerking van de antivirusprogramma’s, persoonlijke firewallsoftware, het niet-gebruiken van software afkomstig van twijfelachtige bronnen) het risico loopt dat de gegevens en de wachtwoorden die u gebruikt om uw gegevens te beschermen, bekendgemaakt kunnen worden aan onbevoegde derden.

5. Gebruik van de gegevens en juridische basis van de verwerking
Roche, (Roche Diagnostics Belgium nv/ Roche Diabetes Care Indianapolis GmbH / Roche Diabetes Care Deutschland GmbH) inclusief zijn filialen, afdelingen en wereldwijde groepen kunnen alle persoonsgegevens die u aan ons doorgaf, gebruiken om u goederen of diensten te leveren, om er reclame voor te maken, om u bepaalde informatie te sturen over onze producten en diensten en om te communiceren met u en aan uw wensen te voldoen. Wij behouden de controle over het gebruik van de gegevens en blijven hiervoor ook aansprakelijk.

Wij kunnen persoonsgegevens ook verwerken en bekendmaken in de volgende gevallen:

a) bij verkoop, nieuwe toewijzingen of andere activiteitenoverdrachten van de websites waaraan deze gegevens verbonden zijn;

b) om in te spelen op de vragen van rechtmatige overheidsinstanties of wanneer een toepasselijke wet, een rechterlijke uitspraak of een overheidsreglement dit eisen; of

c) indien dit nodig is in het kader van een bedrijfsaudit of om een klacht of bedreiging voor de veiligheid te onderzoeken of te beantwoorden.

d) wanneer we voor de uitvoering van onze handelsactiviteiten voor bepaalde activiteiten zoals marketing of analyse van de websites een beroep doen op dienstverleners. Deze dienstverleners, hieronder hernomen, mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken als dat nodig is en enkel om deze diensten te verstrekken. Wij zullen de persoonsgegevens die u ons op onze Websites bezorgt in geen geval verkopen of op een andere manier overdragen aan derden voor gebruik voor marketingdoeleinden voor hun eigen rekening zonder u daarvan duidelijk op de hoogte te brengen en zonder dat u ons uitdrukkelijk de toestemming geeft om uw gegevens op deze manier te delen.

Roche Diagnostics Belgium nv / Roche Diabetes Care Indianapolis GmbH / Roche Diabetes Care Deutschland GmbH / Pilipilli / Living Stone / PM&CG Advertising / TxT-IBIS SA / Sales force.com / Bpost Belgium / Facilitate Partner AB / SAP SE / Ingenico Group / MailChimp

De persoonsgegevens die we over u verzamelen en de redenen waarom we ze verwerken, omvatten:

www.accu-chek.be

Waarom verzamelen we ze? Soort persoonsgegevens Wettelijke basis

De persoonsgegevens zijn nodig voor de opvolging van klachten of gebrekkige producten, voor de terugzending van het product aan de betrokken persoon. In geval van klachten of gebrekkige producten moet deze persoon soms gecontacteerd worden voor meer informatie. Voor toegang tot zijn persoonlijke account zijn een e-mailadres en een wachtwoord vereist. Het type van de pomp en het serienummer zijn noodzakelijk om de historiek van de persoon terug te vinden.

De gegevens worden ook voor analytische doeleinden gebruikt.

Aanspreking
Voornaam
Naam
Geboortedatum
Telefoonnummer
Adres
E-mailadres
Wachtwoord
Beveiligingsvraag en -antwoord
Type noodzakelijke reservepomp
Serienummer van de gebruikte pomp
Conventiecentrum
Land van bestemming
Begin- en einddatum van de reis

 

  • De uitvoering van een contract

www.moncoachsante.be

Waarom verzamelen we ze? Soort persoonsgegevens Wettelijke basis

De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een gepersonaliseerde dienstverlening van een gezondheidsdeskundige aan de patiënt. Aangezien de gezondheidsdeskundige regelmatig contact zal hebben met de patiënt, moet hij toegang hebben tot zijn gegevens.


Betaling van het abonnement
Geslacht
Taal
Naam
Voornaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Kennisneming van het platform
Unieke code
  • De uitvoering van een contract

 

www.monrisquediabete.be

Waarom verzamelen we ze? Soort persoonsgegevens Wettelijke basis
Deze gegevens zijn noodzakelijk om de betrokkene een correct en coherent resultaat te kunnen geven. Aan de hand van die resultaten weet betrokkene of verder onderzoek van het risico op diabetes nodig is. Leeftijdscategorie
Body mass index
Buikomtrek
Lichamelijke activiteiten
Gezonde voeding
Bloeddruk
Bloedglucosewaarde
Erfelijkheid
  • De uitvoering van een contract

 

6. Delen en overdracht van gegevens
Roche deelt uw persoonsgegevens met diverse externe bedrijven of met externe agenten die voor het technisch onderhoud instaan of voor onze rekening werken om ons te helpen in het kader van de diensten van onze Websites. Wij kunnen persoonsgegevens ook delen met de filialen en de bijkantoren van onze vennootschap. Al deze vennootschappen en al deze agenten moeten hierbij de bepalingen van ons beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven.
Roche Diagnostics Belgium nv / Roche Diabetes Care Indianapolis / Roche Diabetes Care Deutschland GmbH / Dcreation SA / BUT nvSommige van deze gegevens kunnen worden opgeslagen of gebruikt

op computers die zich bevinden in andere rechtsgebieden en buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals de Verenigde Staten, waar de wetten betreffende de bescherming van gegevens kunnen verschillen van deze die van kracht zijn in uw rechtsgebied. In dat geval garanderen we u dat uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar landen die de Europese Commissie als “adequaat” beoordeelt (hier vindt u een lijst van de adequate landen). Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar een land dat geen passende beveiliging biedt, zullen we ons houden aan alle toepasselijke wetten en gepaste beveiligingen invoeren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven tijdens de verwerking ervan buiten de EER in overeenstemming met de toepasselijke wetten met betrekking tot de bescherming van het privéleven. Deze passende garanties kunnen de ondertekening inhouden van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie met de entiteit van de groep, de derde-dienstverlener of de partner buiten de EER met wie we uw persoonlijke informatie delen. Voor meer informatie over de overdracht van persoonsgegevens verwijzen we naar de rubriek “Hoe contact opnemen met Roche”.

7. Opslag van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen door Roche zolang we een commerciële relatie hebben of zolang u informatie met onze Websites uitwisselt. Als onze commerciële relatie eindigt of indien u zich niet langer beroept op de diensten van onze Websites, zullen uw gegevens verwijderd worden na:

www.accu-chek.be 30 dagen Om uw gegevens te schrappen, neemt u contact met ons op via info@accu-chek.be of 0800 93 626
www.moncoachsante.be 30 dagen Ga naar het tabblad “het programma verlaten” of neem contact op met de coach

 

8. Uw rechten
U beschikt over de volgende rechten:

-    het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben;

-    het recht op rechtzetting van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben die onjuist zouden zijn (of, in voorkomend geval, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht op vervolledigen van eventuele onvolledige persoonsgegevens);

-    het recht op uitwissing van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben wanneer (i) deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt, (ii) u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens hebt ingetrokken en er geen andere juridische grond bestaat om deze gegevens te verwerken, (iii) u de voorwaarden van het toepasselijk recht vervult om zich te verzetten tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, (iv) de persoonsgegevens het voorwerp hebben uitgemaakt van een onrechtmatige verwerking of wanneer (v) uw persoonsgegevens moeten worden uitgewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het toepasselijk recht;

-    het recht op beperking van de door Roche verwerkte persoonsgegevens wanneer (i) u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die Roche toelaat om de juistheid van dergelijke gegevens na te gaan, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen de volledige uitwissing van de gegevens, (iii) Roche de gegevens niet langer nodig heeft voor de beoogde doeleinden van de verwerking, maar deze gegevens desalniettemin nog noodzakelijk zijn voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte van uw rechten of wanneer (iv) u zich heeft verzet tegen de verwerking, gedurende de verificatie omtrent de vraag of de door Roche nagestreefde wettelijke motieven voorrang hebben op uw belangen;

-    het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij Roche kan aantonen dat er wettelijke en dwingende motieven zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte van uw rechten;

-    het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “uitschrijven” of “opt-out” in de marketing-e-mail die wij u sturen. Indien u geen andere vormen van marketing wenst te ontvangen (zoals marketing per post of telemarketing), neem dan contact met ons op, op een van de manieren vermeld in de rubriek “Hoe contact opnemen met Roche”;

-    het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te bekomen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht om die gegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer dit technisch mogelijk is (“recht op de overdraagbaarheid van de gegevens”).

U beschikt over het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dergelijke intrekking echter de rechtmatigheid kan aantasten van de verwerking gebaseerd op de gegeven toestemming voor de intrekking. U beseft en aanvaardt dat, in geval van intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het niet langer mogelijk zal zijn om bepaalde van uw bestellingen te verwerken.

U kunt de hierboven vermelde rechten uitoefenen door u te richten tot het volgende adres: vilvoorde.dataprotection@roche.com.

U beschikt eveneens over het recht om, indien u dit opportuun acht, een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (zoals de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of een andere instantie die deze zou vervangen).

9. Links naar andere websites
Onze websites bevatten een aantal links naar andere websites die interessante informatie voor onze bezoekers kunnen bevatten. We zijn in geen geval aansprakelijk voor het eventueel verzamelen van persoonsgegevens door deze websites van derden. Dit beleid met betrekking tot het privéleven is bijgevolg niet van toepassing op deze sites en wij raden u aan rechtstreeks met hen contact op te nemen indien u meer informatie wenst over hun privacybeleid.

10. Beleid met betrekking tot het privéleven van kinderen
De Websites zijn bedoeld voor een publiek ouder dan 16 jaar en elke persoon die zich op onze websites inschrijft, bevestigt dat hij ouder is dan 16 jaar.

11. Aanpassing van het beleid met betrekking tot het privéleven
Roche kan zijn onlinebeleid met betrekking tot het privéleven te allen tijde herzien. Elke wijziging zal onmiddellijk worden gemeld op deze pagina. Door onze websites te blijven gebruiken nadat u op de hoogte werd gebracht van een wijziging aan het beleid met betrekking tot het privéleven, stemt u ermee in dat wij alle nieuwe persoonsgegevens die zouden worden verstrekt, gebruiken conform het aangepaste beleid van Roche met betrekking tot het privéleven.

12. Hoe contact opnemen met Roche
Voor alle vragen of verzoeken over de uitoefening van uw rechten zoals beschreven in dit beleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het adres vilvoorde.dataprotection@roche.com of schriftelijk (per post) op het volgende adres:
Roche Diagnostics Belgium nv/sa
Diabetes Care
Schaarbeeklei 198
BE 1800 Vilvoorde Belgium