Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Juridische opmerking

Alle Apps die door Roche Diabetes Care worden verstrekt, werden ontwikkeld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten.

Roche heeft de informatie in deze App met uiterste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de huidige stand van de kennis verzameld. Roche kan echter geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie geven met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de hier vermelde of opgenomen informatie.

Gebruikers van deze App erkennen dat ze de App en de bijbehorende sites volledig op eigen risico gebruiken en dat noch Roche, noch enige andere partij die betrokken is bij het verzamelen van de informatie aansprakelijk is voor directe, indirecte of gevolgschade die op welke wijze dan ook is veroorzaakt.

Deze App bevat productinformatie gericht op verschillende doelgroepen. De App kan productgegevens of productinformatie bevatten die anders niet beschikbaar of geldig is in uw land. Merk op dat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de toegang tot dergelijke informatie indien deze niet voldoet aan de wettelijke procedures, voorschriften, registraties of gebruikelijke praktijken die in uw land van toepassing zijn.

Alle vermelde handelsmerken zijn auteursrechtelijk beschermd. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU_CHECK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO en FASTCLIX zijn handelsmerken van Roche.