ACCU-CHEK® View App - Algemene licentievoorwaarden

1 Algemene licentievoorwaarden

1.1 Deze overeenkomst is van toepassing op de ACCU-CHEK View app en in het bijzonder op de rechten van de gebruikers bij het gebruik ervan.

1.2 Wanneer de gebruiker de ACCU-CHEK View app gedownload heeft en deze overeenkomst aanvaard heeft, verleent Roche Diabetes Care Deutschland GmbH (“Roche Diabetes Care Deutschland”) de gebruiker een beperkt recht en een beperkte licentie om de ACCU-CHEK View app persoonlijk te gebruiken conform de in deze overeenkomst opgenomen licentievoorwaarden. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle door Roche Diabetes Care ter beschikking gestelde upgrades die de oorspronkelijke ACCU-CHEK View app vervangen en/of aanvullen, behalve indien voor een dergelijke upgrade een afzonderlijke licentie wordt verleend; in dat geval gelden de voorwaarden van de desbetreffende licentie. Roche Diabetes Care Deutschland verleent de gebruiker een niet-exclusief, niet- overdraagbaar en louter persoonlijk gebruiksrecht voor de ACCU-CHEK View app, waarvoor geen sublicenties kunnen worden verleend, om: (i) via de ACCU-CHEK View app een verbinding tot stand te brengen met stappentellers, bloeddrukmeters, weegschalen enz. die vrijgegeven zijn door Roche Diabetes Care Deutschland, resp. verbonden zijn via de optionele Validic-interface en hiermee gegevens uit te wisselen, (ii) de eigen bloedglucosegegevens en de aanvullende gezondheids- en andere persoonlijke gegevens van de gebruiker die relevant zijn voor de ACCU-CHEK View app manueel in te voeren, te beheren, te exporteren en op te slaan, (iii) eigen medische gegevens te verstrekken aan de door de gebruiker geselecteerde medische zorgverstrekkers door middel van invoer in een portaalsite voor coaches, artsen of andere medische zorgverstrekker (“Gebruiksdoel”). De gebruiker erkent dat deze ACCU-CHEK View app uitsluitend geschikt is en gebruikt mag worden voor het beheer van de individuele gegevens van de gebruiker. Gebruikers van deze ACCU-CHEK View app moeten bij de evaluatie van de meetwaarden rekening houden met de volledige medische voorgeschiedenis en met alle symptomen en mogen ingrijpende wijzigingen aan het behandelingsplan slechts doorvoeren in overleg met een arts of andere medische zorgverstrekkers.

1.3 Indien de gebruiker meerdere personen toegang verleent tot deze ACCU-CHEK View app, gebeurt dit op eigen risico van de gebruiker. Door middel van deze ACCU-CHEK View app kunnen al deze personen via een internetverbinding gegevens van de gebruiker verzenden, inclusief gezondheidsgegevens. Dergelijke gegevens worden steeds gecodeerd verzonden, maar de overdracht gebeurt wel via netwerken waarover Roche Diabetes Care Deutschland geen controle heeft. Dienovereenkomstig is Roche Diabetes Care Deutschland niet aansprakelijk voor de veiligheid van dergelijke overdrachten.

1.4 De gebruiker gebruikt de ACCU-CHEK View app uitsluitend op mobiele telefoons waarover hij controle heeft door aankoop, huur of op enigerlei andere wijze. De gebruiker gaat akkoord met de volgende verplichtingen: (i) de toegang tot of het gebruik van de ACCU-CHEK View app overschrijdt het gebruiksdoel niet; (ii) er wordt geen toegang aan derden verleend tot de in de ACCU-CHEK View app opgeslagen gegevens, uitgezonderd in zoverre dit voorzien is in de ACCU-CHEK View app en in punt 1.3 van deze licentievoorwaarden; (iii) de ACCU-CHEK View app of de bijbehorende gebruikersinterfaces mogen niet (volledig of gedeeltelijk) gekopieerd worden, uitgezonderd voor het maken van een reservekopie die uitsluitend bedoeld is om de toekomstige bruikbaarheid voor het gebruiksdoel te garanderen; (iv) de ACCU-CHEK View app mag in geen geval gewijzigd, aangepast, vertaald, gedecompileerd of gedeassembleerd worden of onderworpen worden aan reverse engineering, uitgezonderd in overleg met Roche Diabetes Care Deutschland, indien dit technisch gezien noodzakelijk is om het gebruiksdoel veilig te stellen.

1.5 De gebruiker is verplicht samen te werken met Roche Diabetes Care Deutschland en moet de door Roche Diabetes Care Deutschland gevraagde hulp in redelijke mate verstrekken om Roche Diabetes Care Deutschland te helpen om gebruik van, of toegang tot de ACCU-CHEK View app dat/die niet voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst of aan het toepasselijk recht, te identificeren respectievelijk te beletten.

1.6 Roche Diabetes Care Deutschland behoudt zich het recht voor de diensten van de ACCU-CHEK View app zo nodig stop te zetten. In dat geval wordt de gebruiker daarvan twee weken vooraf op de hoogte gebracht. De gebruiker mag het gebruik van de ACCU-CHEK View app ten allen tijde beëindigen.

2 Eigendomsrechten

Alle rechten, titels en vorderingen, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechten, merken en andere rechten die in samenhang met de ACCU-CHEK View app beschermd zijn als intellectuele eigendom, zijn eigendom van Roche Diabetes Care Deutschland, respectievelijk zijn licentiegevers. Roche Diabetes Care Deutschland blijft eigenaar van alle niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst verstrekte rechten en de gebruikersrechten bij het gebruik van de ACCU-CHEK View app zijn beperkt tot de rechten vermeld in de voorwaarden van deze overeenkomst. De gebruiker verbindt zich ertoe productidentificatiecodes, merken, verwijzingen naar auteursrechten, vertrouwelijkheid, eigendom of andere verwijzingen naar of in de ACCU-CHEK View app niet te verwijderen.

3 Garantiebeperking

3.1 In geval van een storing in de ACCU-CHEK View app heeft de gebruiker het recht te eisen dat Roche Diabetes Care Deutschland de storing oplost of een andere, storingsvrije versie ter beschikking stelt, op voorwaarde dat Roche Diabetes Care Deutschland het recht heeft om naar eigen goeddunken te kiezen uit alle mogelijke oplossingen indien de gebruiker een professionele klant is. Roche Diabetes Care Deutschland maakt zijn keuze schriftelijk bekend (fax of e-mail volstaan) binnen een periode van drie werkdagen na ontvangst van de melding over de storing door de gebruiker. Roche Diabetes Care Deutschland kan weigeren om het defecte product te herstellen op de door de klant gewenste wijze indien dergelijke oplossing buitensporige kosten zou veroorzaken.

3.2 Wanneer de oplossing (vervangprestatie) krachtens artikel 3.1 de storing niet verhelpt of redelijkerwijs niet kan worden verwacht van de gebruiker, of indien Roche Diabetes Care Deutschland weigert om de storing op deze manier op te lossen, heeft de gebruiker krachtens het geldende rechtssysteem het recht om de overeenkomst te beëindigen of schadeclaims of nutteloze toepassingen te laten gelden, dit echter op voorwaarde dat de schadeclaims van de gebruiker voldoen aan de in artikel 4 vermelde bepalingen.

3.3 De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf het ogenblik van de levering van de ACCU-CHEK View app indien de gebruiker een particuliere klant is. In andere gevallen bedraagt de garantietermijn twaalf maanden vanaf het tijdstip van de levering van de ACCU-CHEK View app.

3.4 Voor professionele klanten geldt het volgende: de gebruiker moet de ACCU-CHEK View app onmiddellijk na ontvangst met de nodige zorgvuldigheid testen. De geleverde ACCU-CHEK View app wordt beschouwd als zijnde aanvaard door de gebruiker, behalve indien Roche Diabetes Care Deutschland als volgt op de hoogte wordt gebracht van de storing: (i) in geval van een zichtbare storing binnen een termijn van vijf werkdagen vanaf het tijdstip van levering, of anderzijds (ii) binnen vijf werkdagen vanaf het tijdstip waarop de storing werd opgemerkt.

4 Data Privacy Disclaimer

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen via de Accu-Chek View App en die u ons via uw uitwisseling met uw coach verstrekt voor de volgende doeleinden.

4.1 DIENSTEN VERLENEN EN ONDERHOUDEN

Door gebruik te maken van de persoonsgegevens die we verzamelen (waaronder medische gegevens), kunnen we de diensten aan u verstrekken en ons contract met u nakomen. We moeten uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor de trackingactiviteit van uw Accu-Chek View App en andere trends. Bovendien zijn de verzamelde gegevens toegankelijk voor uw coach om uw lifestyleprogramma te personaliseren. We kunnen oefeningen- en activiteitendoelstellingen voor u personaliseren op basis van de doelstellingen die u eerder hebt ingesteld en uw gegevens over vroegere oefeningen of activiteiten.

4.2 VERBETEREN, PERSONALISEREN EN ONTWIKKELEN VAN DE DIENSTEN

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om de Diensten te verbeteren en nieuwe Diensten te ontwikkelen. We gebruiken de informatie bijvoorbeeld om foutmeldingen op te lossen en te voorkomen, gegevensanalyses en -tests uit te voeren, onderzoek en enquêtes door te voeren en om nieuwe functies en Diensten te ontwikkelen.

4.3 BEWARING VAN GEGEVENS

We bewaren uw accountinformatie, zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord, zolang uw account bestaat omdat we de gegevens nodig hebben om uw account te beheren. We bewaren de gegevens tot u ons vraagt ze te verwijderen of tot uw account afgesloten is. De gegevens worden verwijderd binnen 30 dagen na uw verzoek of na het afsluiten van uw account.

5 Aansprakelijkheidsbeperking

5.1 Ongeacht de reden van de klacht is de aansprakelijkheid van Roche Diabetes Care Deutschland beperkt tot de door Roche Diabetes Care Deutschland, zijn werknemers of leveranciers veroorzaakte schade, die ontstaan is door opzettelijk wangedrag, grove nalatigheid of in geval van inbreuken op een essentieel element van de overeenkomst, door gewone nalatigheid. Elementen van een overeenkomst worden als essentieel beschouwd wanneer ze noodzakelijk zijn voor de reglementaire uitvoering van die overeenkomst en de gebruiker normaliter kan rekenen op de naleving ervan.

5.2 Indien Roche Diabetes Care Deutschland aansprakelijk wordt gesteld voor gewone nalatigheid krachtens artikel 5.1, is de aansprakelijkheid van Roche Diabetes Care Deutschland beperkt tot de typische schade die redelijkerwijze voorspelbaar was bij het aangaan van de overeenkomst of uiterlijk bij de inbreuk op het desbetreffende element van de overeenkomst.

5.3 De aansprakelijkheid van Roche Diabetes Care Deutschland voor alle schade die veroorzaakt werd door inbreuken op een bepaalde garantiebepaling, voor schade die gecompenseerd moet worden krachtens de wet betreffende de productaansprakelijkheid, en voor schade door overlijden, kwetsuren of gezondheidsrisico’s, blijft hierdoor onaangetast. Om twijfel uit te sluiten, verstrekt Roche Diabetes Care Deutschland dergelijke bepaalde garantiebepalingen enkel schriftelijk en met de handtekening van de bedrijfsleider.

5.4 Ook indien de ACCU-CHEK View app mogelijk uitgerust is met een beveiligingsfunctie, is de gebruiker verplicht regelmatig reservekopieën te maken van gegevens en instellingen, in het bijzonder van alle gegevens die in de ACCU-CHEK View app gedownload en opgeslagen worden. De ACCU-CHEK View app mag ook niet worden gebruikt als enig medium voor de opslag van de gegevens van de gebruiker. In geval van gegevensverlies is Roche Diabetes Care Deutschland enkel aansprakelijk voor de kosten van het herstel van dergelijke reservekopieën.

6 Varia

6.1 Indien een of meerdere voorwaarden van deze overeenkomst nietig of onuitvoerbaar zijn krachtens het toepasselijke recht, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden. De voorwaarde die onuitvoerbaar is of hiaten bevat, wordt beschouwd als zijnde vervangen door een uitvoerbare voorwaarde zonder hiaten, die de partijen overeengekomen zouden zijn indien ze op de hoogte zouden zijn geweest van de nietigheid.

6.2 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht, met uitsluiting van de bepalingen van het kooprecht van de VN en het internationale privaatrecht.